અમે તમારું હૃદય પૂવૅક સ્વાગત કરીએ છીએ. દરેકને મળી શકીએ.... તથા શિક્ષણના નૂતન પ્રવાહોની આપ-લે કરી શકીએ.... એ માટે અમે આ બ્લોગ ધ્વારા અમે અમારી શાળાના બાળકોના સર્વાંગિં વિકાસ માટેની અમારી શાળામાં ચાલતી પ્રવ્રુતીઓ અને અમારા પ્રયત્નોનો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે,જેમાં આપનું સ્વાગત છે. – શિક્ષણ સાથી
અમે તમારું હૃદય પૂવૅક સ્વાગત કરીએ છીએ. દરેકને મળી શકીએ.... તથા શિક્ષણના નૂતન પ્રવાહોની આપ-લે કરી શકીએ.... એ માટે અમે આ બ્લોગ ધ્વારા અમે અમારી શાળાના બાળકોના સર્વાંગિં વિકાસ માટેની અમારી શાળામાં ચાલતી પ્રવ્રુતીઓ અને અમારા પ્રયત્નોનો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે,જેમાં આપનું સ્વાગત છે. – શિક્ષણ સાથી


૬ થી ૮ ની કવિતાઓ
1.Hindi-Ek Jagat Ek Lok-Download
2.Sanskrit-Hasti Hasti-Download

3.Sanskrit-Hasti Hasti Hasti-Download
ગુજરાત્તી
(1) હિન્દ માતાને સમ્બોધન
(2)મહેનતની મોસમ
(3) પગલે પગલે
(4) આલાલીલા વાન્સળિયા
(5) રાવણનુ મિથ્યાભિમાન
(6) ગુજરાત મોરી મોરી રે
(7) સુભાશિત
(8) શેરીએ આવે સાદ
(9) રુપાળુ મારુ ગામડુ
 

1.Gujarati- : Aaj Ni Ghadi Te Radiyamni -Download
2.Gujarati- Malam Mota Halesa Tu maar -Download
3.Hindi - HInd Desh k Nivasi-Download
4.Hindi-Manushya tu bada mahan-.Download  
5.Hindi - Tab Yaad Tumhari Aati he -Download
6.Sanskrit- Aamlam Draxafalam-Download
7.Sanskrit- Megho Varshat.-Download
8.Sanskrit-Chatak Chatak-Download1.Gujarati - Aabh ma Zini Zabuke-Download
2.Gujarati-Ek J De Chingari.-Download
3.Hindi- Teri Hai Zamin-Download
4.Sanskrit-Putri mam-Download
5.