અમે તમારું હૃદય પૂવૅક સ્વાગત કરીએ છીએ. દરેકને મળી શકીએ.... તથા શિક્ષણના નૂતન પ્રવાહોની આપ-લે કરી શકીએ.... એ માટે અમે આ બ્લોગ ધ્વારા અમે અમારી શાળાના બાળકોના સર્વાંગિં વિકાસ માટેની અમારી શાળામાં ચાલતી પ્રવ્રુતીઓ અને અમારા પ્રયત્નોનો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે,જેમાં આપનું સ્વાગત છે. – શિક્ષણ સાથી
અમે તમારું હૃદય પૂવૅક સ્વાગત કરીએ છીએ. દરેકને મળી શકીએ.... તથા શિક્ષણના નૂતન પ્રવાહોની આપ-લે કરી શકીએ.... એ માટે અમે આ બ્લોગ ધ્વારા અમે અમારી શાળાના બાળકોના સર્વાંગિં વિકાસ માટેની અમારી શાળામાં ચાલતી પ્રવ્રુતીઓ અને અમારા પ્રયત્નોનો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે,જેમાં આપનું સ્વાગત છે. – શિક્ષણ સાથી


એક્સેલ શીટ્સ .પ્રાથમિક-થી ભાષાશિક્ષક માટે  
 . પ્રાથમિક-થી -ગણિત/વિગ્નાન
 . પ્રાથમિક-થી -સામાજિક વિગ્નાન
 . પ્રાથમિક-સી.પી.એડ.શિક્ષક
 .માધ્યમિક શિક્ષક ભરતીમા -ટાટ મેરીટ
 . માધ્યમિક આચાર્યનુ મેરીટ 
 . એચ.ટાટ આચાર્યનુ મેરીટ 
 
· અન્તરસારણી પ્રોગ્રામ-
 ગુજરાતના અને ભારતના સ્થળો એકબીજાથી કેટલા કિમી દુર છે જાણો બસ એક ક્લીક પર-Download
·ઇન્કમટેક્ષ ભરવા માટેનુ સરળ પત્રક-જેમા એક પત્રક ભરશો એટલે બાકીના બધા પત્રકો આપમેળે ભરાઇ જશે.Download