અમે તમારું હૃદય પૂવૅક સ્વાગત કરીએ છીએ. દરેકને મળી શકીએ.... તથા શિક્ષણના નૂતન પ્રવાહોની આપ-લે કરી શકીએ.... એ માટે અમે આ બ્લોગ ધ્વારા અમે અમારી શાળાના બાળકોના સર્વાંગિં વિકાસ માટેની અમારી શાળામાં ચાલતી પ્રવ્રુતીઓ અને અમારા પ્રયત્નોનો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે,જેમાં આપનું સ્વાગત છે. – શિક્ષણ સાથી
અમે તમારું હૃદય પૂવૅક સ્વાગત કરીએ છીએ. દરેકને મળી શકીએ.... તથા શિક્ષણના નૂતન પ્રવાહોની આપ-લે કરી શકીએ.... એ માટે અમે આ બ્લોગ ધ્વારા અમે અમારી શાળાના બાળકોના સર્વાંગિં વિકાસ માટેની અમારી શાળામાં ચાલતી પ્રવ્રુતીઓ અને અમારા પ્રયત્નોનો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે,જેમાં આપનું સ્વાગત છે. – શિક્ષણ સાથી


હિન્દી એકમ કસોટી

   બીજુ સત્ર  ધોરણ : ૬


गध 2    अनुठे ईंसान
 Download

गध 3     जरा मुस्कुराइए
 Download


गध 4    पुस्तक हमारी मित्र
 Download


गध 6     न्याय
 Download


गध 7    यह भी एक परीक्षा
 Downloadपध-1    ईतनी शक्ति हमे देना दाता
 Download


पध 5    जय विज्ञान की
 Download બીજુ સત્ર  ધોરણ :૭
unit-10  a>dij apni apni 
 Download

unit-1 b[T)
 Download


unit-2 hmB) bn[ mhin  
 Download


unit-3 sµci h)ri      
 Download


unit-4 d[Sk[ nim s>d[S {p#i}
 Download


unit-5 Frt) k) Sin {k(vti}          
 Download


unit-6  milvj) fi]jdir
 Download


unit-7  bQ[ khin)
 Download


unit-8  m&Akin k[ mi[t)               
 Downloadunit-9  smy sirN)                   
 Download 

બીજુ સત્ર  ધોરણ :૮

Aekm kso3I-pa#-É  

Download  
  
Aekm kso3I-pa#-Ê  Download